e-shop keyboard key. Finger

Regulamin dla sklepów

Regulamin serwisu MARKET.pl – dla sklepów internetowych,

Pobierz regulamin w pliku [.pdf]

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z
późniejszymi zmianami), określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych drogą elektroniczną dla przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe za pośrednictwem serwisu internetowego MARKET.pl, przez spółkę Praca.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

2. Warunki i zasady, a także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Producentów oraz na rzecz Użytkowników za pośrednictwem serwisu internetowego MARKET.pl przez spółkę Praca.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie określają odrębne regulaminy.

§ 2

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a. Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu MARKET.pl – dla sklepów internetowych”, udostępniany w Serwisie przed zawarciem Umowy;
b. Usługodawca – Praca.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000290935, posiadająca NIP: 7010095135 oraz kapitał zakładowy w wysokości: 10.000.000,00 zł;
c. Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę w domenie www.market.pl, służący do prezentacji Towarów Sklepów oraz Producentów;
d. Sklep – w zależności od kontekstu, w jakim użyto tego określenia, może ono oznaczać sklep internetowy, którego oferta przynajmniej w części prezentowana jest w Serwisie, strony internetowe tego sklepu lub przedsiębiorcę prowadzącego taki sklep internetowy, związanego z Usługodawcą Umową;
e. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu w celu uzyskiwania z niego informacji na temat Sklepów i Producentów oraz ich ofert, mogąca potencjalnie stać się klientem Sklepu lub Producenta;
f. Producent – przedsiębiorca, który nie prowadząc sklepu internetowego, oferuje w Serwisie Towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
g. Panel Sklepu – utworzone w trakcie rejestracji konto Sklepu w Serwisie, do którego dostęp uzyskuje Sklep po prawidłowym podaniu Nazwy oraz Hasła;
h. Hasło – ciąg znaków określonych indywidualnie przez Sklep w procesie rejestracji, umożliwiający każdorazowe uwierzytelnianie Sklepu zarejestrowanego w Serwisie;
i. Login – indywidualny identyfikator Sklepu, określony przez Usługodawcę w procesie rejestracji w Serwisie, umożliwiający uwierzytelnianie Sklepu w Serwisie;
j. Towar – produkt lub usługa, który jest lub może być oferowany przez Sklep;
k. Cennik – dokument w postaci elektronicznej, udostępniony w Serwisie, z którym zapoznanie się Usługodawca umożliwił Sklepowi przed zawarciem Umowy, określający wysokość wynagrodzenia Usługodawcy za poszczególne Usługi;

l. Strony – Usługodawca i Sklep;
m. Usługi – pakiet świadczeń wykonywanych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy za pośrednictwem Serwisu, przez Usługodawcę na rzecz
Sklepu, szczegółowo określony w Regulaminie;
n.Umowa – umowa o świadczenie Usług na podstawie niniejszego
Regulaminu, zawarta między Stronami;
o. Oferta Handlowa – informacje o Towarach i ich aktualnych cenach w
Sklepie, udostępnione przez Sklep;
p. Plik XML – plik sporządzony w formacie określonym Regulaminem i
innymi dokumentami sporządzonymi przez Usługodawcę, umieszczony na
serwerze Sklepu, zawierający treść Oferty Handlowej;
q. Saldo Sklepu – niezaliczone na poczet wynagrodzenia środki pieniężne
pochodzące z przedpłat na poczet świadczenia Usług wniesionych na rzecz
Usługodawcy przez Sklep lub – gdy wysokość Salda Sklepu jest ujemna – kwota
zobowiązania Sklepu względem Usługodawcy z tytułu wynagrodzenia za
świadczenie Usług;
r. Baza Mailingowa Usługodawcy – baza danych obejmująca adresy
e-mail Użytkowników Serwisu, a także osób, co do których Usługodawcy
przysługuje prawo przetwarzania ich danych osobowych, w tym w szczególności
adresów poczty elektronicznej, w celach marketingowych;
s. Tematyczna Kolekcja Towarów – stworzona przez Usługodawcę grupa
Towarów składająca się z Towarów oferowanych przez jeden lub kilka Sklepów
wyróżniona na podstawie dowolnego kryterium określonego przez Usługodawcę
lub Sklep;
t. Newsletter Serwisu – wiadomość mailowa przesyłana przez
Usługodawcę nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu i nie częściej niż codziennie do
wszystkich osób zarejestrowanych w Bazie Mailingowej Usługodawcy,
zawierająca informacje o aktualnych Ofertach Handlowych Sklepów oraz
Produktach prezentowanych w Serwisie;
u. Siła Wyższa – jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze
nadzwyczajnym lub przypadkowym, na które Strony nie mają wpływu lub nie mogą
mu zapobiec, obejmujące między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne,
stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe;
v. Przerwa – czasowe zaprzestanie pracy Portalu, niezbędne ze względów
technicznych m.in. w związku z prowadzonymi konserwacjami, modyfikacjami lub
naprawami Portalu;
w.Prezentacja Oferty– zespół czynności mających na celu prezentację
Oferty Handlowej Sklepu w Serwisie;
x.Prezentacja Informacji o Sklepie– zespół czynności mających na celu
prezentację Sklepu w Serwisie;
y.Zamieszczanie Odnośnika – zespół czynności mających na celu
zamieszczenie w Serwisie odnośnika do strony internetowej Towaru lub strony
zakupowej znajdujących się bezpośrednio w Sklepie;
z.Działania Promocyjne – zespół czynności mających na celu promowanie
Towarów lub Sklepu;
aa.Ustawa – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 1422).

§ 3

Usługodawca świadczy następujące Usługi:
a.Prezentacja Informacji o Sklepie;
b.Prezentacja Oferty;
c.Zamieszczenie Odnośnika;
d.Działania Promocyjne.

§ 4

Współpracę z Usługodawcą na podstawie Regulaminu może podjąć wyłącznie Sklep
będący przedsiębiorcą (prowadzący działalność gospodarczą).

§ 5

Usługi świadczone są wyłącznie w języku polskim i wyłącznie w tym języku
prowadzony jest Serwis.

Rozdział 2. Podstawowe warunki korzystania z Serwisu przez Sklepy

§ 6

1. Aby korzystać z Serwisu, Sklepu lub przedstawiciel Sklepu powinien
posiadać komputer lub inne odpowiednie urządzenie elektroniczne, podłączone do
internetu nieprzerwanie przez cały czas korzystania z Serwisu, wyposażone w
przeglądarkę internetową obsługującą standardy: HTML, CSS, JavaScript.
2. Aby korzystać z Serwisu Sklep powinien posiadać konto poczty
elektronicznej.

§ 7

Usługi świadczone są w zakresie określonym w Regulaminie i Cenniku za
wynagrodzeniem.

§ 8

1.W związku z korzystaniem z Serwisu zabrania się Sklepom dostarczania treści o
charakterze bezprawnym, niezwiązanym w tematyką Serwisu, wulgarnych oraz
zawierających treści pornograficzne.
2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia z Serwisu
treści naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminu,
prawa osób trzecich lub dobrego imienia lub wizerunku Usługodawcy.

§ 9

Usługodawca nie jest stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w
Sklepie ani nie pośredniczy w dokonywaniu tych transakcji.

Rozdział 3. Zawarcie Umowy

§ 10

1. Warunkiem rozpoczęcia współpracy przez Strony jest zawarcie Umowy.
2.
Umowa zawierana jest w formie elektronicznej po zaistnieniu łącznie
następujących warunków, z chwilą spełnienia ostatniego z nich:
1)
poprawnym i zgodnym z prawdą wypełnieniu i wysłaniu przez
Sklep formularza rejestracyjnego, przesłanego przez Usługodawcę na adres
poczty elektronicznej Sklepu i akceptacji Regulaminu, przy czym formularz
rejestracyjny określa zakres danych Sklepu, których przekazanie jest
niezbędne w celu zawarcia Umowy, oraz
2)
aktywacji Panelu Sklepu w Serwisie, poprzez wejście na stronę
internetową, do której odnośnik przesyłany jest Sklepowi automatycznie po
spełnieniu warunku określonego w punkcie 1 powyżej, oraz
3)
zaakceptowaniu współpracy ze Sklepem przez Usługodawcę,
czego dowodem jest przesłanie przez Usługodawcę Sklepowi informacji w
drodze wiadomości elektronicznej o zaakceptowaniu współpracy – przy czym
Usługodawca ma na podjęcie decyzji w tej sprawie 14 dni od chwili otrzymania
poprawnie i zgodnie z prawdą wypełnionego przez Sklep formularza
rejestracyjnego, oraz
4)
wpłaceniu, w terminie 14 dni od chwili otrzymania od
Usługodawcy potwierdzenia podjęcia ze Sklepem współpracy, przez Sklep,
dowolnej kwoty nie niższej niż 100 zł tytułem przedpłaty na poczet Usług.
3.
Usługodawca może uwarunkować zawarcie Umowy ze Sklepem
mającym siedzibę poza granicami Polski od przesłania przez Sklep, w terminie 14
dni od zażądania tego przez Usługodawcę, skanu wypisu (odpisu, informacji) z
właściwego rejestru (ewidencji), w którym Sklep został zarejestrowany – wraz ze
skanem przysięgłego tłumaczenia na język polski.
4.
Jeżeli przy zawieraniu Umowy w imieniu Sklepu działa pełnomocnik lub
prokurent, osoba ta jest zobowiązana do przesłania Usługodawcy pocztą
elektroniczną, na adres podany na stronach internetowych Serwisu, skanu
dokumentu pełnomocnictwa lub prokury – w ciągu 12 godzin od chwili przesłania
formularza rejestracyjnego, o którym mowa powyżej. Nie dotyczy to sytuacji, w
których prokurent został ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.
5.
Jeżeli działalność prowadzona przez Sklep wymaga zezwolenia lub
koncesji, Sklep jest zobowiązany do przesłania Usługodawcy skanu dokumentu
potwierdzającego udzielenie koncesji lub wydanie zezwolenia – w ciągu 12 godzin
od chwili przesłania formularza rejestracyjnego, o którym mowa powyżej. Sklep
jest również zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy na
piśmie lub e-mailem o wygaśnięciu koncesji lub zezwolenia.
6.
Umowa może być także zawarta w drodze indywidualnych negocjacji
Stron, potwierdzonych na piśmie lub poprzez wiadomość elektroniczną.

Rozdział 4. Zakres usług i wynagrodzenie

§ 11

1.
Usługodawca w okresie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych Regulaminem, świadczy na rzecz Sklepu usługę
Prezentacji Informacji o Sklepie.
2.
Usługa Prezentacji Informacji o Sklepie polega na podaniu na
określonej podstronie Serwisu wybranych przez Usługodawcę informacji o
Sklepie, na podstawie informacji podanych przez Sklep w formularzu
rejestracyjnym i Panelu Sklepu.
3.
Usługa Prezentacji Informacji o Sklepie świadczona jest na podstawie
odrębnych zamówień, negocjowanych i składanych przez Sklep w drodze
wiadomości elektronicznych, w sposób w nich określony.
4.
Usługodawca przystępuje do realizacji zamówienia w terminie 7 dni
roboczych od czasu jego złożenia.
§ 12
.
1.
Usługodawca w okresie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych Regulaminem, świadczy na rzecz Sklepu usługę
Prezentacji Oferty.
2.
Usługi Prezentacji Oferty może nie być świadczona, jeżeli wysokość
Salda Sklepu jest niższa niż 1 zł.
3.
Usługa Prezentacji Oferty polega na podaniu nazwy lub logo Sklepu
oraz informacji o cenie określonego Towaru w Sklepie (według danych z Pliku
XML) na stronie Towaru w Serwisie.
§ 13
.
1.
Wraz z usługą Prezentacji Oferty świadczona jest zależna od niej
Usługa Zamieszczenia Odnośnika, polegająca na umieszczeniu na stronie Towaru
oferowanego przez Sklep, obok informacji o ofercie tego Towaru w Sklepie,
odnośnika do strony tego Towaru w Sklepie. Odnośnik kieruje na adres URL
podany w Pliku XML.
2.
Za każde klikniecie Użytkownika w odnośnik, o którym mowa w ustępie
powyższym, Sklep zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie w wysokości określonej
Cennikiem.
§ 14.
1.
Sklep może zlecić Usługodawcy realizację Działań Promocyjnych.
2.
Działania Promocyjne mogą polegać na:
a.
zamieszczeniu przez Usługodawcę informacji o Ofercie Handlowej
Sklepu w Newsletterze Serwisu;
b.
prezentacji Towaru oferowanego przez Sklep w Tematycznej Kolekcji
Towarów.
3.
Za podjęcie poszczególnych Działań Promocyjnych Sklep zapłaci
Usługodawcy wynagrodzenie w wysokości określonej Cennikiem.
4.
Zlecenie Usługodawcy Działań Promocyjnych przez Sklep oraz
uzgodnienie ich szczegółów odbywać się będzie pisemnie bądź drogą mailową.
§ 15
.
1.
Usługi rozliczane są na zasadzie przedpłaty.
2.
Sklep może dokonać w dowolnym czasie przedpłaty w dowolnej
kwocie, nie mniejszej jednak niż 100 (sto) złotych.
3.
Po otrzymaniu przedpłaty Usługodawca wystawia Sklepowi fakturę.
Sklep wyraża zgodę na przesyłanie lub udostępnianie mu faktur w postaci
elektronicznej – na adres poczty elektronicznej określony w Panelu Sklepu.
§ 16
.
1.
Każda przedpłata zasila Saldo Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że kwota
przedpłaty stanowi kwotę brutto, a Saldo Sklepu po przedpłacie powiększane jest
o kwotę netto (wpłaconą kwotę po odliczeniu podatku VAT).
2.
W chwili zdarzenia w ramach świadczonych Usług, z którym – zgodnie
z Regulaminem lub Cennikiem – związana jest opłata na rzecz Usługodawcy,
odpowiednia kwota z Salda Sklepu zaliczana jest na poczet wynagrodzenia za
Usługi, co powoduje zmniejszenie Salda Sklepu o tę wartość wynagrodzenia.
3.
Wysokość wynagrodzenia Usługodawcy i moment, w którym
odpowiednia kwota z Salda Sklepu zaliczana jest na to wynagrodzenie, określane
są przez Usługodawcę na podstawie wyników działania odpowiednich
mechanizmów Serwisu, Regulaminu i Cennika.
4.
Dopuszczalne jest osiągnięcie Salda Sklepu wartości ujemnej z
zastrzeżeniem § 29 Regulaminu.
§ 17
.
Wszelkie kwoty wskazane w Saldzie Sklepu jak również podane w Cenniku i w
Regulaminie są kwotami netto chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
§ 18
.
1.
Na mocy pisemnego porozumienia Stron, określony w Regulaminie
sposób rozliczeń może ulec zmianie poprzez wprowadzenie zasady płatności z
dołu za Usługi wykonane w danym miesiącu po jego zakończeniu.
2.
Zawierając porozumienie, o którym mowa w ustępie powyżej, Strony
ustalą sposób i termin zapłaty.
3.
Porozumienie może zostać zawarte po upływie co najmniej 3 miesięcy
od dnia zawarcia Umowy i prawidłowej realizacji jej postanowień.

Rozdział 5. Warunki współpracy Stron

§ 19
.
Sklep zobowiązany jest m.in. do:
1)
podania zgodnych z prawdą danych dotyczących Sklepu wymaganych
w formularzu rejestracyjnym i innych formularzach w Panelu Sklepu oraz w
przypadku zmiany tych danych – niezwłocznej ich aktualizacji za pomocą Panelu
Sklepu lub – jeżeli aktualizacja taka jest niemożliwa – niezwłocznego
poinformowania Usługodawcy o zmianie;
2)
dbania o aktualność Oferty Handlowej i ciągłość dostępu do Pliku XML;
3)
powstrzymania się od wprowadzania do Serwisu, jako Użytkownik,
opinii na temat Sklepu oraz do zapewnienia, że pracownicy lub inne osoby
wykonujące czynności na rzecz Sklepu także się od tego powstrzymają.
§ 20
.
Usługodawca ma prawo, przez cały okres obowiązywania Umowy i przez 30 dni po
jej wygaśnięciu albo rozwiązaniu, do
publicznego podania danych Sklepu (w tym:
firmy, adresu, siedziby, NIP, numeru REGON, numeru wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, adresu e-mail, numeru telefonu)
oraz wykorzystywania logo Sklepu, także w przypadku, jeżeli logo to jest
zarejestrowanym znakiem towarowym w Serwisie, na stronach internetowych
Usługodawcy oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych Usługodawcy. Po
upływie wskazanego okresu Usługodawca usunie ww. treści z Serwisu oraz innych
swoich stron internetowych.
§ 21
.
1.
Sklep akceptuje fakt, że Użytkownicy mogą wprowadzać oceny i opinie
dotyczące Towarów i Sklepu, a oceny i opinie te będą wyświetlane na stronach
internetowych Serwisu, także w zestawieniu z informacjami o Sklepie.
2.
Bez względu na treść ocen i opinii, o których mowa w ustępie
powyższym, Sklep nie ma żadnego wpływu na tą treść i fakt wyświetlania ocen i
opinii na stronach internetowych Serwisu.
3.
Publikowane w Serwisie wypowiedzi ekspertów i blogerów, w tym w
szczególności przedstawiane przez nich oceny Produktów stanowią ich prywatną
opinię i nie wyrażają stanowiska Usługodawcy.
4.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych w
Serwisie wypowiedzi ekspertów i blogerów.
5.
Jeżeli treść opinii narusza prawnie chronione interesy Sklepu, Sklep
może zwrócić się do Usługodawcy o wyłączenie wyświetlania opinii, jednakże
decyzja w tym zakresie należy do Usługodawcy. Usługodawca nie jest
zobowiązany do wyłączania wyświetlania opinii negatywnych dla Sklepu.

Rozdział 6. Panel Sklepu

§ 22
.
1.
Niezwłocznie po zawarciu Umowy, Usługodawca przekaże Sklepowi
dane dostępowe do Panelu Sklepu: Login, hasło oraz adres strony logowania.
2.
Sklep może zmienić hasło logowania do Panelu Sklepu za pomocą
funkcji udostępnionej w tym Panelu i ustalić własne Hasło.
§ 23
.
Czynności dokonywane w Panelu Sklepu po zalogowaniu z użyciem indywidualnego
identyfikatora użytkownika oraz hasła przypisanych Sklepowi poczytuje się za
czynności dokonywane przez Sklep.
§ 24
.
Usługodawca udostępnia w Panelu Sklepu m.in. informacje o:
a.
Saldzie Sklepu;
b.
Liczbie kliknięć Użytkowników w odnośniki zamieszczone w Serwisie w
ramach usługi Zamieszczenia Odnośnika;
c.
Aktualnych oraz zakończonych Działaniach Promocyjnych
prowadzonych przez Usługodawcę na rzecz Sklepu.

Rozdział 7. Informacje od Sklepu

§ 25
.
1.
Sklep zobowiązany jest udostępniać Usługodawcy swoją Ofertę
Handlową za pomocą Pliku XML przez cały okres obowiązywania Umowy.
2.
Oferta Handlowa może zawierać całość lub część oferty Sklepu.
3.
Oferta Handlowa:
a.
powinna być przygotowana rzetelnie i obejmować wszystkie
informacje wymagane przez strukturę pliku XML;
b.
nie może wprowadzać w błąd Użytkowników;
c.
powinna być zgodna z ofertą prezentowaną w Sklepie;
d.
nie może być sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami;
e.
nie może godzić w dobra osobiste Usługodawcy lub wizerunek
Serwisu;
f.
nie może powodować zakłócenia funkcjonowania Serwisu;
g.
nie może zawierać prezentacji treści pornograficznych.
§ 26
.
1.
Specyfikację struktury Pliku XML określa załącznik do Regulaminu.
2.
Sklep jest zobowiązany udostępniać Usługodawcy Plik XML o
strukturze zgodnej ze specyfikacją, o której mowa w ustępie powyższym.
2.
Jeżeli w momencie rozwiązania Umowy Saldo Sklepu jest ujemne,
Sklep ma obowiązek zapłacić Usługodawcy należne wynagrodzenie, które nie
zostało pokryte przedpłatami, w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy.
Postanowienia Regulaminu dotyczące faktur związanych z przedpłatami stosuje
się odpowiednio.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

§ 33
.
1.
Usługodawca ma prawo do wprowadzenia Przerw, które w danym miesiącu kalen

darzowym nie przekroczą łącznie 25 godzin. Przerwy we wskazanym wymiarze
czasowym nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia.
2.
O każdej planowanej Przerwie Usługodawca poinformuje Sklep
poprzez zamiesz

czenie informacji o planowanej przerwie w Serwisie lub drogą elektroniczną za po

średnictwem wiadomości elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicz

nej Serwisu wskazany w trakcie rejestracji
.
3.
W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym łączny wymiar Przerw prze

kroczy wartość określoną w ust. 1 Usługodawca udzieli Sklepowi rabatu na kolejne
wynagrodzenie w wysokości 1/30 wartości wynagrodzenia za każde pełne 24 go

dziny dodatkowej Przerwy.
4.
W sytuacji awarii Serwisu Usługodawca dołoży wszelkich starań celem niezwłocz

nego przywrócenia funkcjonalności Serwisu.
§ 34
.
1.
Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Usług na zasadach określonych przepisami prawa i
Regulaminu, z wyłączeniem odpowiedzialności za ewentualne utracone przez
Sklep korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wysokości
wynagrodzenia zapłaconego Usługodawcy przez Sklep za Usługi świadczone w
ciągu sześciu miesięcy poprzedzających zdarzenie będące niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Usługi, a jeżeli nie ma możliwości określenia chwili tego
zdarzenia – do wysokości wynagrodzenia zapłaconego Usługodawcy przez Sklep
za Usługi świadczone w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających pierwsze
żądanie naprawienia szkody z tytułu danego niewykonania lub nienależytego
wykonania Usługi złożone przez Sklep Usługodawcy.
2.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
Przerwami w świadczeniu Usług oraz awariami Serwisu zgodnymi z Regulaminem
oraz będącymi rezultatem działania Siły wyższej
lub działań lub zaniechań Sklepu,
dotyczy to w szczególności szkód, które powstały wskutek braku aktualizacji
Oferty Handlowej prezentowanej w Serwisie przez Sklep.
§ 35
.
Strony uznają, że osoba, która drogą elektroniczną składa oświadczenie w imieniu
Sklepu posługując się przy tym adresem poczty elektronicznej zawierającym nazwę
domeny wskazaną w formularzu rejestracyjnym domena firmowa Sklepu, jest
upoważniona do reprezentowania Sklepu, w tym w szczególności do składnia
oświadczeń.
§ 36
.
1.
Usługodawca udostępnia aktualny Regulamin i Cennik w Serwisie
poprzez Panel Sklepu.
2.
Usługodawca może zmienić Regulamin lub Cennik w każdym czasie.
Usługodawca jest jednakże zobowiązany do zamieszczenia widocznej po
zalogowaniu do Panelu Sklepu informacji o zmianie Regulaminu lub Cennika.
Zmiana Regulaminu lub Cennika obowiązuje Sklep po upływie 15 dni od chwili
zamieszczenia informacji, o ile Sklep w tym terminie nie złożył oświadczenia o
wypowiedzeniu Umowy. Skutki niezalogowania się do Panelu Sklepu w okresie
zamieszczenia w nim informacji o zmianie Regulaminu lub Cennika ponosi Sklep.
§ 37
.
W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie Sklep może w dowolnej
chwili podejmować kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem:

poczty tradycyjnej na adres: Praca.pl, ul. Ostrowskiego 30, p.1-3, 53-238 Wrocław;

poczty elektronicznej pod adresem:
pomoc@market.pl
.
§ 38
.
1.
Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika internetu, w tym Sklepu, jest
możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie
tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie
trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w
momencie otwierania wiadomości elektronicznych, zaleca się, by Sklep zaopa

trzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do internetu w celu korzy

stania z Serwisu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
2.
Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzysta

niem z Serwisu wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do wła

mania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i
Sklepu.
3.
Usługodawca informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zmi

nimalizowania ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednak

że Sklep przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego
zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.
§ 39
.
1.
W trakcie rejestracji poprzez złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania
się z treścią Regulaminu, Sklep potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regula

minu oraz oświadcza, iż akceptuje jego postanowienia.
2.
W trakcie rejestracji Sklep może złożyć oświadczenie w przedmiocie wyrażenia
zgody na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowej w rozumieniu
Ustawy.
3.
Zasady zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazanych
Usługodawcy w trakcie rejestracji określa Polityka Prywatności.
4.
Sklep oświadcza, że uzyskał zgodę Osoby go reprezentującej, do przekazania
Usługodawcy jej danych osobowych w związku ze świadczeniem Usługi.
5.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
prawa powszechnie obowiązującego.
6.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.09.2014 z zastrzeżeniem ust. 7.
W okresie od dnia 29.09.2014 roku do dnia 29.09.2015 roku nie obowiązują na

stępujące postanowienia Regulaminu
§ 19 pkt. 2) – w zakresie dotyczącym do

stępu do pliku XML; § 19 pkt. 3); § 12; 22 ust. 2; § 24 lit. c); § 26 ust.1; § 27; §
12 ust. 3 – w zakresie uzyskiwania informacji o cenie na podstawie danych z pli

ku XML; § 31 ust.3 – w zakresie możliwości złożenia oświadczenia o wypowie

dzeniu umowy poprzez Panel Sklepu.
7.
W okresie, o którym mowa w ust. 4 dane dotyczące Oferty Handlowej Sklepu
będą pobierane ze Sklepu przez Usługodawcę.

'