ecommerce

Regulamin dla użytkownika

Regulamin serwisu MARKET.pl

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1.

1.Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych drogą elektroniczną dla użytkowników za pośrednictwem serwisu internetowego MARKET.pl, przez spółkę Praca.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

2.Warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego MARKET.pl dla przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe, których oferty prezentowane są w Serwisie, a także dla producentów, których produkty prezentowane są w Serwisie określają odrębne regulaminy dostępne w Serwisie.

§2.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a.Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu MARKET.pl” nieodpłatnie udostępniany w Serwisie;

b.Usługodawca – Praca.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą

w Warszawie, ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000290935, posiadająca NIP: 7010095135 oraz kapitał zakładowy w wysokości: 10.000.000,00 zł;

c.Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę w domenie www.market.pl, służący do prezentacji Towarów Sklepów oraz Producentów.

d.Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celu uzyskiwania z niego informacji na temat Sklepów i Producentów oraz ich ofert, mogąca potencjalnie stać się klientem Sklepu lub Producenta;

e.Sklep – sklep internetowy, którego oferta nabycia Towarów prezentowana jest w Serwisie w zakresie określonym przez administratora Sklepu;

f.Producent – przedsiębiorca, który nie prowadząc sklepu internetowego, oferuje w Serwisie Towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

g.Towar – produkt albo usługa, które są lub mogą być oferowane przez Sklepy lub Producentów;

h.Ekspert – osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę na temat Towarów, wykonująca testy i sporządzająca opinie na ich temat, zatrudniona przez serwisy specjalistyczne współpracujące z Usługodawcą, wykonująca opinię na rzecz Usługodawcy;

i.Newsletter Serwisu – wiadomość mailowa przesyłana przez Usługodawcę zawierająca informacje o aktualnych ofertach Sklepów i Producentów prezentowanych w Serwisie;

j.Siła Wyższa – jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym lub przypadkowym, na które Usługodawca i Użytkownik nie mają

wpływu lub nie mogą mu zapobiec, obejmujące między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe.

§ 3.

Serwis umożliwia Użytkownikom w szczególności:

a.uzyskiwanie informacji o Towarach;

b.bezpośrednie przejście, za pomocą odsyłaczy zamieszczanych w Serwisie, do stron internetowych Sklepów lub Producentów, w tym przejście bezpośrednio do podstron z wybranymi Towarami;

c.zapoznanie się z unikatowymi kolekcjami Towarów tworzonymi przez ekspertów, Sklepy i Producentów;

d.zapoznanie się z opiniami Ekspertów na temat prezentowanych w Serwisie Towarów;

e.subskrypcję Newslettera Serwisu.

Rozdział 2. Podstawowe warunki korzystania z Serwisu § 4.

Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać komputer lub inne odpowiednie urządzenie elektroniczne, podłączone do sieci internet nieprzerwanie przez cały czas korzystania z Sewisu, wyposażone w przeglądarkę internetową obsługującą standardy: HTML, CSS, JavaScript.

§ 5.

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest bezpłatne.

§ 6.

W związku z korzystaniem z Serwisu zabrania się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, niezwiązanym w tematyką Serwisu.

§7.

1.Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia Sklepom oraz Producentom zamieszczanie w Serwisie ofert nabycia Towarów, celem umożliwienia Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą nabycia Towarów Sklepów i Producentów w Serwisie.

2.Usługodawca nie jest stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach ani nie pośredniczy w dokonywaniu tych transakcji.

Rozdział 3. Informacje prezentowane w Serwisie

§8.

1.Treść informacji o Towarach, w tym ich opis, parametry oraz zdjęcia, określają odpowiednio Sklepy lub Producenci i pochodzą z komercyjnych lub ogólnodostępnych baz danych. Usługodawca dokłada starań, aby dane te były zgodne z rzeczywistością i aktualne, jednakże do pobierania danych i ich przypisywania do odpowiednich Towarów wykorzystywane są mechanizmy automatyczne, w związku z czym informacje na temat Towaru, jego opis, informacje o parametrach lub zdjęcia wyświetlone w Serwisie mogą różnić się od informacji zamieszczonych w Sklepie. Użytkownik zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z ofertą sprzedaży Towaru w Sklepie, w którym zamierza zawrzeć transakcję. W przypadku rozbieżności w informacjach o Towarze zamieszczonych

w Serwisie i w Sklepie, wiążącą Użytkownika informacją jest informacja zamieszczona w Sklepie.

2.Informacja na temat ceny Towaru w Sklepie jest udostępniana Usługodawcy przez Sklep. Ze względu na to, że do zbierania tych informacji wykorzystywane są mechanizmy automatyczne, pobierające informacje okresowo (a nie w czasie rzeczywistym), informacje o cenie Towaru w Serwisie oraz na stronie internetowej Sklepu mogą się różnić. Użytkownik zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z ofertą nabycia Towaru w Sklepie, w którym zamierza zawrzeć transakcję. W przypadku rozbieżności cen Towaru zamieszczonych w Serwisie i w Sklepie, wiążącą Użytkownika ceną jest cena zamieszczona w Sklepie.

§ 9.

Transakcja dokonywana między Użytkownikiem a Sklepem odbywa się na zasadach określonych przez podmiot prowadzący dany Sklep lub na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Usługodawca nie ma wpływu na warunki takiej transakcji.

Rozdział 4. Newsletter

§10.

1.Użytkownik Serwisu ma możliwość zamówienia subskrypcji Newslettera Serwisu.

2.W celu zamówienia subskrypcji, o której mowa powyżej, Użytkownik:

a.wypełnia formularz znajdujący się na stronie internetowej Serwisu poprzez wskazanie aktualnego adresu e-mail;

b.wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu;

c.wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie;

d.potwierdza chęć otrzymywania Newslettera Serwisu poprzez kliknięcie odnośnika przesłanego przez Usługodawcę automatycznie na adres mailowy wskazany w pkt. 1) powyżej.

§11.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera Serwisu poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres: pomoc@market.pl z adresu e-mail, na który otrzymywał Newsletter Serwisu.

Rozdział 5. Reklamacje

§12.

1.Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając reklamację na adres: pomoc@market.pl, za pośrednictwem telefonu 71 3163244

lub za pomocą poczty, przesyłając reklamację na adres: ul. Ostrowskiego 30, p. 1- 3, 53-238 Wrocław.

2.W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika, a ponadto szczegółowy opis problemu oraz czas i okoliczności jego powstania.

3.Usługodawca dokonuje weryfikacji reklamacji, podejmuje czynności naprawcze oraz udziela odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 10 dni roboczych od dnia ich złożenia oraz przekazuje Użytkownikowi informację o wynikach reklamacji w drodze wiadomości elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 13.

W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie Użytkownik może w dowolnej chwili podejmować kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem:

poczty tradycyjnej na adres: Praca.pl, ul. Ostrowskiego 30, p. 1-3, 53-238 Wrocław

poczty elektronicznej pod adresem: pomoc@market.pl

§14.

1.Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika internetu, w tym Użytkownika, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych, zaleca się, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do internetu w celu korzystania z Serwisu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.

2.Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika.

3.Usługodawca informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.

§15.

1.Treść Regulaminu może zostać zmieniona przez Usługodawcę z ważnej przyczyny, którą stanowi w szczególności:

a)zmiany warunków technicznych funkcjonowania Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;

b)zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do funkcjonowania Serwisu dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,

c)wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Serwisu;

d)Siły Wyższej;

e)zmian formalnych lub organizacyjnych Usługodawcy mających wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie informacji w tym przedmiocie w Serwisie oraz poprzez skierowanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia subskrypcji Newslettera Serwisu albo reklamacji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni, od dnia poinformowania Użytkownika. W przypadku niewyrażenia zgody na proponowane zmiany Użytkownik może skorzystać z prawa określonego w § 11 Regulaminu, jak również zrezygnować ze świadczonych Usług.

2.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3.Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.09.2014 r.

'