ecommerce

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Praca.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000290935, posiadająca NIP: 7010095135 oraz kapitał zakładowy w wysokości: 10.000.000,00 zł, dalej „Spółka”, mając na uwadze konieczność prawidłowej realizacji postanowień Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną ustanawia niniejszą politykę prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników, Producentów i Sklepy w związku z korzystaniem z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.market.pl.

§ 1. DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności określenia oznaczają:

 1. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, udostępniane przez Użytkowników, Producentów i Sklepy,

 2. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności;

 3. Producent – przedsiębiorca, który nie prowadząc sklepu internetowego, oferuje w Serwisie Towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, , który przekazuje Dane Osobowe w związku ze świadczeniem usług w Serwisie;

 4. Sklep – sklep internetowy, którego oferta przynajmniej w części prezentowana jest w Serwisie, strony internetowe tego sklepu lub przedsiębiorca prowadzący taki sklep internetowy, który przekazuje Dane Osobowe w związku ze świadczeniem usług w Serwisie;

 5. Spółka – Praca.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000290935, posiadająca NIP: 7010095135 oraz kapitał zakładowy w wysokości: 10.000.000,00 zł prowadząca Serwis;

 6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.market.pl;

 7. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.);

 8. Użytkownik - osoby fizyczne odwiedzające oraz korzystające z Serwisu, między innymi poprzez podanie Danych Osobowych.

§ 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Praca.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000290935, posiadająca NIP: 7010095135 oraz kapitał zakładowy w wysokości: 10.000.000,00 zł.

 2. Zbiór Danych Osobowych Użytkowników oraz osób fizycznych określonych w § 4 ust. 2 Polityki Prywatności zgodnie z art. 40 Ustawy o ochronie danych osobowych, podlega zgłoszeniu do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 3. Zbiór Danych osobowych Użytkowników oraz osób fizycznych określonych w § 4 ust. 2 Polityki Prywatności został wpisany do rejestru zbioru danych osobowych pod numerem […].

§ 3. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Spółka może prosić Użytkowników, Producentów oraz Sklepy w sytuacji określonej w § 4 ust. 2 Polityki Prywatności o podanie następujących Danych Osobowych:

 1. imienia i nazwiska;

 2. adresu poczty elektronicznej;

 3. numeru telefonu.

 1. Spółka przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia w sposób prawidłowy
  i kompleksowy usług za pośrednictwem Serwisu.

§ 4. PRZEKAZYWANIE ORAZ UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Spółka informuje, iż korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością przekazywania lub udostępniania Danych Osobowych Użytkowników podmiotom trzecim tj. Producentom lub Sklepom, z usług których Użytkownik będzie korzystał za pośrednictwem Serwisu.

 2. Spółka informuje, iż korzystanie z Serwisu może wiązać się z koniecznością przekazywania lub udostępniania Użytkownikom, korzystającym z usług konkretnych Sklepów lub Producentów, Danych Osobowych osób fizycznych reprezentujących te podmioty.

 3. Przekazywanie lub udostępnianie Danych Osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu może nastąpić:

 1. po wyrażeniu przez Użytkownika lub osobę fizyczną reprezentującą Producenta lub Sklep uprzedniej zgody;

 2. w przypadku, gdy będzie to konieczne do prawidłowego świadczenia usług świadczonych przez Serwis;

 3. w przypadku konieczności realizacji przez Spółkę przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Przekazanie bądź udostępnienie Danych Osobowych innemu administratorowi skutkuje przetwarzaniem Danych Osobowych przez innego administratora zgodnie ze stosowaną przez niego polityką prywatności.

§ 5. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika, Sklep lub Producenta Danych Osobowych. Niewskazanie wymaganego zakresu Danych Osobowych może skutkować ograniczeniem dostępności do usług świadczonych przez Spółkę lub odmowy ich świadczenia w sytuacji, gdy przetwarzanie tych danych będzie niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania Serwisu bądź właściwości świadczonych usług.

 2. Użytkownik, Sklep oraz Producent w sytuacji określonej w § 4 ust. 2 Polityki Prywatności podaje Dane Osobowe dobrowolnie.

 3. Użytkownik, Sklep oraz Producent oświadczają, że podane przez nich Dane Osobowe są prawdziwe i prawidłowe.

 4. Spółka za pośrednictwem Serwisu nie będzie pozyskiwać i przetwarzać od Użytkowników tzw. danych wrażliwych w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie Danych Osobowych następuje po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Użytkownika, bądź osobę fizyczną, której Dane Osobowe dotyczą w sytuacji określonej w § 4 ust. 2 Polityki Prywatności oraz w zakresie dozwolonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych następuje poprzez wypełnienie bądź zaznaczenie właściwego pola formularza w trakcie procedury rejestracyjnej albo zamówienia subskrypcji Newslettera Serwisu dokonywanych za pośrednictwem Serwisu.

 3. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych udzielona w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu może być w każdym czasie odwołana. Odwołanie zgody wiązać się z może z koniecznością zaprzestania świadczenia przez Spółkę dotychczas dostarczanych usług.

 4. Osoba, której Dane Osobowe dotyczą może w każdej chwili żądać usunięcia w całości albo w części Danych Osobowych ich dotyczących. Całkowite bądź częściowe usunięcie Danych Osobowych może się wiązać z koniecznością zaprzestania przez Spółkę świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

§ 7. PRAWA PODAJĄCEGO DANE OSOBOWE

 1. Osobie, której Dane Osobowe dotyczą w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. Osobie reprezentującej Sklep lub Producenta, której Dane Osobowe dotyczą i której Dane Osobowe zostały przekazane przez Sklep lub Producenta przysługuje prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej Danych Osobowych ze względu na jej szczególną sytuację.

 3. Osobie reprezentującej Sklep lub Producenta, której Dane Osobowe dotyczą i której Dane Osobowe zostały przekazane przez Sklep lub Producenta przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy Administrator Danych Osobowych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej Danych Osobowych innemu administratorowi danych.

 4. Osobie, której Dane Osobowe dotyczą przysługuje prawo do kontroli przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Spółka zobowiązuje się do zachowania właściwego stopnia zabezpieczeń oraz do zachowania poufności Danych Osobowych. W tym celu Spółka, wypełnia wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a spoczywające na nim jako na administratorze danych osobowych.

§ 9. KONTAKT

 1. W celu realizacji uprawnień określonych w § 7 Polityki Prywatności Użytkownik oraz osoba, której Dane Osobowe są przetwarzane mogą w dowolnej chwili podejmować kontakt
  ze Spółką.

 2. Kontakt osoby, której dane dotyczą ze Spółką podejmowany może być za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej na adres […];

 • poczty e-mail pod adresem […];

 • poczty e-mail kierowanej bezpośrednio przez osoby upoważnione przez Spółkę;

 • telefonu, pod numerem […];

 • wiadomości fax pod numerem […].

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Polityce Prywatności zastosowanie znajdą przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia […].

 1. Spółka poinformuje Użytkowników, Sklepy oraz Producentów o każdej zmianie postanowień Polityki Prywatności, w drodze wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji, zgłaszania reklamacji albo zamawiania subskrypcji Newslettera Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia poinformowania. W przypadku niewyrażenia zgody na wprowadzane zmiany Osoba, której Dane Osobowe dotyczą może skorzystać z uprawnienia przewidzianego w § 6 ust. 4 Polityki Prywatności.

 

'